REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 127 W WARSZAWIE

 

I Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Konwencja o Prawach Dziecka.
 4. Ustawa Prawo Oświatowe.
 5. Statut Szkoły.

 

II Ustalenia organizacyjne i tryb wyboru rzecznika

 1. Dyrektor Szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego może powołać spośród nauczycieli Szkoły - Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską
  w wyborach:
  1) tajnych,
  2) powszechnych,
  3) bezpośrednich.
 3. Funkcja rzecznika zapisana jest w Statucie Szkoły.
 4. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata z możliwością jej przedłużenia.
 5. Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.
 6. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.

 

III Zadania i funkcje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

 1. Zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami dziecka. Popularyzowanie praw ucznia i praw dziecka.
 2. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem
  w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia.
 3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw
  i obowiązków ucznia.
 4. Propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły.
 5. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 6. Interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.
 7. Pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między:  uczeń-uczeń, uczeń-pracownik szkoły.
 8. Pełnienie funkcji doradczej dla uczniów sprawach związanych z prawami ucznia
  i prawami dziecka.

 

IV Prawa Szkolnego Rzecznika

Szkolny Rzecznik ma prawo do:

 1. Niezależnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i przepisów.
 2. Reprezentowania interesów uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych.
 3. Zapoznanie się z opinią i stanowiskiem wszystkich stron konfliktu.
 4. Odstąpienia od podjęcia interwencji.
 5. Wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa.

 

V Obowiązki Szkolnego Rzecznika

Do obowiązków Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należy:

 1. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 2. Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 3. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 4. Informowanie stron konfliktu o podjętych działaniach.
 5. Kontrola realizacji spraw spornych.
 6. Informowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej o występujących konfliktach, problemach.

 

VI Tryb postępowania w kwestiach spornych

W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:

 1. Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 3. Skarg i wnioski anonimowe nie są rozpatrywane.
 4. Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 5. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
 6. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję    w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Dane kontaktowe