Zasady rekrutacji do klas pierwszych CLXI Liceum Ogólnokształcącego

im. Władysława Bartoszewskiego

w Warszawie przy ul. Smoczej 19 w roku szkolnym 2023/2024

 

§1

PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2022 r. poz. 2230).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegodo publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 2431).
 4. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

 

§2

ZASADY OGÓLNE

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 2. Podstawą przyjęcia kandydata do Liceum jest spełnienie warunków określonych w „kryteriach przyznawania punktów”.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.
 4. CLXI Liceum Ogólnokształcące proponuje kandydatom naukę w następujących oddziałach:

Klasa

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Pierwszy język obcy

Drugi język obcy

1AL

biznesowo - ekonomiczna

matematyka

geografia

język angielski

język hiszpański/niemiecki

język angielski

j. hiszpański lub

j. niemiecki

1BL

biotechnologizna

biologia

chemia

język angielski

język angielski

j. hiszpański lub

j. niemiecki

1CL

politechniczna

Matematyka

fizyka

język angielski

język angielski

j. hiszpański lub

j. niemiecki

1DL

dziennikarsko - filmowa

język polski

historia

język angielski

język angielski

j. hiszpański lub

j. niemiecki

 

§3

TERMINARZ REKRUTACJI ZASADNICZEJ

W okresie od 15 maja 2023r. od godziny 08:00 do:

- 29 maja 2023r. do godziny 15:00 (w przypadku gdy kandydat wybrał oddział specjalistyczny)

- 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 ( z wyłączeniem szkół i oddziałów specjalistycznych) kandydaci składają w szkole następujące dokumenty:

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, jeśli wybrany oddział CLXI LO jest pierwszym na liście preferencji.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. kryteria społeczne zgodnie z art. 150 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe).

Od 23 czerwca 2023r. od godz. 12:00 do 12 lipca 2023r. do godz. 15:00 kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył.

21 lipca 2023r. o godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności alfabetycznej, podając również najniższą liczbę punktów rekrutacyjnych uprawniających do przyjęcia do danego oddziału.

Od 21 lipca 2023r. od godz. 12:00 do 26 lipca 2023r. do godz. 15:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

 

27 lipca 2023r. o godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do Liceum oraz listę kandydatów nieprzyjętych do Liceum.

 

§3a

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminie od 31 lipca do 11 sierpnia 2023r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

W okresie od 31 lipca 2023r. od godz.10:00 do 2 sierpnia 2023r. do godz.15:00 kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. Wydrukowany i podpisane PODANIE o przyjęcie na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów (tzw. kryteria społeczne zgodnie z art. 150 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe).

9 sierpnia 2023r. o godz. 9:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej Liceum, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności alfabetycznej, podając również najniższą liczbę punktów rekrutacyjnych uprawniających do przyjęcia do danego oddziału.

Od 9 sierpnia 2023r. od godz. 9:00 do 10 sierpnia 2023r. do godz.15:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:

 1. oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

11 sierpnia 2023r. o godz. 10:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do Liceum oraz listę kandydatów nieprzyjętych do Liceum.

 

§4

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH

 

 1. Maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 200.

Na powyższą sumę składa się:

 1. 100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 • języka polskiego,
 • matematyki,

należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,35 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, czyli 70 x 0,35 = 24,5 punktów w rekrutacji).

 • języka obcego nowożytnego,

należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,3 (np. uczeń uzyskał z języka angielskiego wynik 80%, czyli 80 x 0,3 = 24 punktów w rekrutacji).

 1. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz poniżej wskazanego przedmiotu do poszczególnych oddziałów:
 • do oddziału 1AL (biznesowo – ekononomicznego): fizyka, chemia
 • do oddziału 1BL (biotechnologicznego): biologia, chemia
 • do oddziału 1CL (politechnicznego): fizyka, chemia
 • do oddziału 1DL (dziennikarsko – filmowego): historia, geografia
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 wskazanych przedmiotów:
 • ocena - liczba punktów
 • celujący (6) - 18
 • bardzo dobry (5) - 17
 • dobry (4) - 14
 • dostateczny (3) - 8
 • dopuszczający (2) - 2
 1. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 2. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności;
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanych na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w podpunktach a) do d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 2, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalnie przyznaje się 18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w tym środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Liceum dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§5

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

§6

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
 1. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
 2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym dodanej szkoły.
 1. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 8. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 9. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

 

§7

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

W terminie od 27 lipca do 1 sierpnia 2023r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum.

Uzasadnienie sporządza się̨ w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą̨ liczbę̨ punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane kontaktowe