Rób dobro, nawet jak nikt nie patrzy...

 

CZYM JEST RÓWNI(K)?
Pewna pisarka powiedziała:  Wiedza i prawda chronią nas przed chaosem. Współczucie i tolerancja czynią z nas ludzi. W przeciwnym razie pojawią się fanatycy żerujący na strachu i ignorancji.
Program Równi(k) wyrósł z potrzeby serca, z zaangażowania Dyrekcji, nauczycieli i uczniów w walkę o człowieczeństwo, którego współczesnym ludziom coraz częściej zdaje się brakować. W naszej szkole wierzymy, że potrzebujemy współczucia, życzliwości i tolerancji, aby zauważyć palącą potrzebę zaangażowania się w problemy naszego świata.
Niewiedza, strach i ignorancja powodują, że ludzie często obracają się przeciw ludziom. W naszej szkolnej społeczności ufamy, że aby zmieniać świat, potrzebujemy działań, które przygotują młodzież do życia w duchu współpracy, ekologii, tolerancji i pomocy słabszym. W związku z tym Dyrekcja  z nauczycielami i uczniami podejmą szereg inicjatyw, aby tworzyć otwartą i różnorodną szkołę, wspierającą idee równości bez względu na płeć, narodowość, etniczność, orientację czy poglądy. Pragniemy, żeby u nas każdy czuł się bezpiecznie, a nasi uczniowie byli ludźmi tolerancyjnymi, otwartymi i zaangażowanymi w pomoc słabszym.
W tym celu w ramach programu Równi(k) wyposażamy młodzież w wiedzę o prawach człowieka, uczymy szacunku do samych siebie i innych. Współpracujemy także z organizacjami działającymi na rzecz równości. Angażujemy się w pomoc osobom starszym i bezdomnym, uchodźcom i osobom wykluczonym społecznie.
W ramach Równi(k)a chcemy poznawać inne kultury poprzez spotkania z ich przedstawicielami. 
Głównym celem Programu jest propagowanie wiary w człowieczeństwo i humanitaryzm. Wierzymy w człowieka i dobro, które powraca.
Naszym naczelnym hasłem jest: Rób dobro, nawet jak nikt nie patrzy...

 

Główne założenia projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 127 w Warszawie.

  1. Wdrażanie  i pielęgnowanie wśród społeczności szkolnej atmosfery równości, godności i wzajemnego szacunku we wszystkich aspektach życja szkoły.
  2. Upowszechnianie wśród uczniów postaw osobistego zaangażowania obywatelskiego i motywowanie ich do podejmowania świadomych i bezinteresownch działąń społecznych.
  3. Zwiększenie u uczniów świadomości na temat Prawa do Rozwoju jako integralnej części koncepcji praw człowieka.
  4. Otwarcie uczniów na aktywne uczestnictwo w rozwoju własnej społeczności, narodu , światajako całości oraz na aktywny udział w kształtowaniu formy i kierunku, w jakim rozwija się współczesny świat.
  5. Przeciwdziałanie i wyrażanie sprzeciwu wobec wykluczeniu społecznemu osób starszych i bezdomnych oraz dyskryminacji na tle statusu społecznego i ekonomicznego.
  6. Promowanie wartości takich jak pokój, wolność, demokracja, harmonia społeczna.
  7. Kształtowanie w uczniach postaw sprzyjających pokojowemu współżyciu ludzi różnych poglądów, religii, ras i kultur.
  8. Przeciwdziałąnie i wyrażanie sprzeciwu wobec takich zjawisk jak rasizm, przesąd, dyskryminacja na tle etnicznym, religijnym, tożsamościowym i innym.

 

Dane kontaktowe